������������Hypothermia���������������

������������������������!!! ������������������������������������������!

������������
������������������������ ��������� ������
������������������ ��������� ������
������������ ��������� ������
��������������������������� ��������� ������
������������������ ��������� ������������
������
���������������������������������������������
��������������������������������� ��������� ������
������������������������������ ������
������������������������������ ��������� ������

������������������������������������������������������������ ������������Hypothermia������������������